Posty

Jakie prawo przy zawarciu umowy z podmiotem z Ukrainy?

Coraz częstsze są stosunki firm polskim z firmami ukraińskimi. Zawierane umowy często regulują właściwość prawa, którym będzie podlegał dany stosunek prawny. Warto o tym pamiętać, by mieć pewność, że w przypadku sporu sprawa będzie podlegała sądowi polskiemu. W przeciwnym wypadku, warto zwrócić uwagę na zawartą pomiędzy Polską a Ukrainą Umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych podpisaną w Kijowie 24 maja 1993 r. Zarówno w przypadku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 177, str. 6 z późn. zm.) jak i w przypadkuRozporządzenia (WE) Nr 864/Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") Polska dokonała notyfikacji, wskazując umowę z Ukrainą jako mającą pierwszeństwo przed wymienionymi rozporządzeniami. Zgodnie z art. 33 Umowy

Odbiór lokalu lub domu od dewelopera

Odbiór lokalu lub domu od dewelopera jest tym momentem, na który każdy kupujący czeka z utęsknieniem . W końcu, czasem po latach oczekiwań można otrzymać klucze do własnych czterech ścian. Jest to jednak także moment, do którego należy się przygotować . Przepisy prawne określają mniej więcej, jak taki odbiór powinien wyglądać. Umowa deweloperska może w jakimś zakresie te przepisy uszczegóławiać. Warto więc im się przyjrzeć. Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 z późn. zm.) przeniesienie na nabywcę prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego, poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór dokonywany jest w obecności nabywcy . Warto przy tym pa

Wpis roszczenia z umowy deweloperskiej do księgi wieczystej

Wprowadzenie w Polsce szczególnych zapisów dotyczących umowy deweloperskiej spowodowało istotnie większą ochronę praw nabywcy lokalu mieszkalnego. Jednym z takich instrumentów jest wpis roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. Polega on na tym, że do księgi wieczystej wraz z zawarciem umowy deweloperskiej wpisuje się odpowiednie roszczenie . Tym samym deweloper nie może już sprzedać tego samego lokalu innej osobie, gdyż nie nabędzie ona skutecznie swojego prawa. Obecnie to rozwiązanie wydaje się normą, jednak w praktyce jego znaczenie jest ogromne . Pozwala bowiem też realizować uprawnienie nabywcy do przeniesienia własności na wypadek, gdyby deweloper nie doprowadził do zawarcia umowy przenoszącej własności. Jak jednak szczegółowo wygląda taki wpis do księgi wieczystej? Odpowiedź znajdujemy w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 z późn. zm.). Zgodnie z art. 23 tej ustawy umowa

Problemy komorników z egzekucją w czasach pandemii

Od lat już komornicy wskazują, że zmiany w postępowaniu egzekucyjnym powodują, iż coraz trudniej jest wyegzekwować od dłużników należne długi, w tym także dotyczące zobowiązań alimentacyjnych. Coraz częściej wierzyciele muszą więc znosić konsekwencje postępowań egzekucyjnych umorzonych z powodu bezskuteczności . Od lat ministerstwo sprawiedliwości pod wodzą Zbigniewa Ziobry wprowadza zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, które w zamierzeniu miały wyeliminować patologie, o których można czasem usłyszeć w związku z działaniami komorników. Jednakże środki te uderzają niczym miecz obosieczny w interesy wierzycieli . Komornicy ostrzegają , że poważnie utrudniona została egzekucja z ruchomości . Zajęcie rzeczy ruchomej graniczy obecnie z cudem, szczególnie jeśli dłużnik zna parę prostych trików, które podają w wątpliwość to, czy rzecz faktycznie należy do niego. Komornicy w wątpliwych przypadkach wolą odpuścić egzekucję z ruchomości po to, by się nie narażać, by nie stać się przedmiotem

Co powinna zawierać umowa deweloperska

Przepisy wyraźnie określają, jakie elementy powinna zawierać umowa deweloperska. Warto wskazać, że brak niektórych z tych elementów może powodować konsekwencje dla dewelopera w postaci możliwości odstąpienia od umowy przez nabywcę. W każdym wypadku może on też spotkać się z konsekwencjami ze strony organów państwa chroniących konsumentów. Jeśli chodzi o te, obowiązkowe elementy, to należy wymienić: określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej ; cenę nabycia prawa własności, informację o nieruchomości , na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach; określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku , w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy; okr

Jakie skutki wywiera wypowiedzenie umowy rachunku powierniczego, który prowadzi dewelopera

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zawiera szczególne uregulowanie na wypadek wypowiedzenia umowy rachunku powierniczego. Przepis art. 6 ustawy jest o tyle istotny, że rachunek powierniczy otwarty to najczęściej stosowany przez polskich deweloperów środek zabezpieczenia środków nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego. Tym samym warto przyjrzeć się regulacjom mającym na celu jeszcze lepszą ochronę interesów kupującego . Zgodnie ze wskazanym przepisem w przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper niezwłocznie powinien założyć nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym są przekazywane przez bank, w którym dotychczas prowadzono taki rachunek, na rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku. W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu środków z dot

Zwrot zaliczek i kredytów w umowie kontraktacji

W przepisach dotyczących umowy kontraktacji zawartych w Kodeksie Cywilnym znajdziemy m.in. art. 622, który stanowi, że jeżeli wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi , producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. Ustęp drugi tego artykułu stanowi natomiast, że w umowie strony mogą zastrzec warunki zwrotu zaliczek i kredytu korzystniejsze dla producenta. Jest to rozwiązanie, które zabezpieczenia interesy kontraktującego, a jednocześnie chroni też interes producenta rolnego. Producent rolny może być bowiem obiektywnie niezdolny do wytworzenia przedmiotu kontraktacji. Przepis ten ułatwia więc wzajemne rozliczenia w przypadku wystąpienia tego rodzaju sytuacji. Producent rolny powinien oddać pobrane zaliczki oraz kredyty bankowe. Dzięki temu ryzyko po obydwu stronach wydaje się być zrównoważone . Warunki zwrotu zaliczek oraz kredytów mogą być jednak ustalone w s